nach
Niklosdag 2019
Deeg bis
Wëllkomm
beim Kleeschen an dem Houseker

Opgestallt vun de Frënn vum Kleeschen A.s.b.l.  24, rue Wangert  L-6931 Mensder   -  

Webmaster: www.rubi.lu  -  info@rubi.lu   -   Last update: 26.03.2019 BS

Logo Comic Kleeschen: Romain GANSEN - Photoen vum Kleeschen: Yves KORTUM

Kontact: info@kleeschen.lu -  Online zanter 2002                              


RCS: N° F 7685

Update:          Interview mat der Aktioun 2018

Amicale de l'Institut pour 
Enfants Autistiques et Psychotiques Asbl
https://sites.google.com/site/comeniusautism/luxembourg